P – ANA 7.0 là bộ sản phẩm ứng dụng đặc thù trong công tác quản lý tài chính kế toán cho các Ban quản lý Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng...">
ANA Load

Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET

Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET

        Phần mềm Kế toán dự án P-ANA7.0 được thiết kể để quản lý chi tiết theo từng nguồn, từng dự án. Phần mềm hỗ trợ người sử dụng lên được các báo cáo giải ngân, đơn rút vốn. Hệ thống sổ sách, báo biểu kế toán phong phú và đa dạng, trình bày đẹp và cho phép khai thác được hầu hết tất cả các thông tin theo yêu cầu của công tác quản lý Tài chính – Kế toán vào bất cứ lúc nào mà bạn cần, đáp ứng tốt các yêu cầu về công tác quản lý tài chính kế toán theo hệ thống kế toán dự án.

        P – ANA 7.0 là bộ sản phẩm ứng dụng đặc thù trong công tác quản lý tài chính kế toán cho các Ban quản lý Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới WB; Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB; liên minh Châu Âu EU; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tài trợ mà hiện nay sản phẩm đang được lựa chọn sử dụng tại các đơn vị: Ban QLDA Hỗ trợ Y tế Dự phòng; Ban QLDA Hỗ trợ Y tế Bắc Trung Bộ; Ban QLDA Phát triển du lịch tiểu vùng Sông Mê kông; Ban quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu long (6 tỉnh); Ban QLDA Hỗ trợ năng lực Ngành thanh tra ….

Phần mềm kế toán P-ANA 7.0 được thiết lập phù hợp với những quy định của Chính phủ Việt nam gồm:

 • Thông tư số 03/2004/TT – BTC, Bộ tài chính ban hành ngày 13/01/2004.
 • Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ban hành Mục lục NSNN.
 • Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước.
 • Thông tư số 185/2010/TT-BTC, Bộ tài chính ban hành ngày 25/11/2010.
 • Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà Nước.
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2005 hướng dẫn về Tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
 • Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

 

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 • Quản lý chi tiết các nguồn vốn được cấp phát cho các dự án, công trình, hạng mục công trình…
 • Quản lý các dự án, công trình, hạng mục công trình, các chi phí phát sinh liên quan tới từng công trình trong kỳ kế toán theo các khoản mục chi phí.
 • Hạch toán chi phí cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Quản lý nguồn vốn được cấp phát ở các đơn vị chủ đầu tư theo con số luỹ kế từ ngày khởi công cho đến ngày kết thúc.
 • Quản lý công nợ của các nhà thầu, theo dõi công nợ theo gói thầu, công trình xây dựng, hạn thanh toán, quản lý chi tiết các khoản đặt cọc của các nhà thầu.
 • Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, được cấp phát cho từng dự án công trình, theo dõi chi tiết theo số lượng giá cả các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho, Theo dõi nhập xuất vật tư, điều chuyển, phân bổ vật tư cho sản xuất, Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan…,
 • Chương trình tự động phân bổ chi phí ban quản lý dự án cho từng hạng mục công trình, Đơn vị có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho phù hợp với tình hình công việc tại BQLDA.
 • Quyết toán từng dự án công trình hoàn thành bàn giao theo từng khoản mục chi phí.
 • Quản lý và theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, các khoản chi phí Ban quản lý dự án. Thực hiện các bút toán điều chỉnh khấu hao, chi phí, công nợ cuối kỳ.

 

CÁC TÍNH NĂNG VỀ NGHIỆP VỤ

 • Quản lý tổng dự toán và kế hoạch vốn
 • Kế toán kho bạc
 • Quản lý tình hình giải ngân và thực hiện dự án
 • Quản lý chi tiết dự án, Công trình và Hạng mục công trình
 • Quản lý chi tiết nguồn vốn 
 • Quản lý và giám sát tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân cho các nhà thầu
 • Theo dõi và kiếm soát  khối lượng thực hiện theo từng giai đoạn
 • Quản lý chi phí BQLDA theo từng nhóm chi phí
 • Quản lý tiền mặt tại quỹ
 • Quản lý tiền gửi ngân hàng
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
 • Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
 • Quản lý TSCĐ và tài sản hình thành qua đầu tư
 • Quản lý danh mục hợp đồng
 • Quản lý thuế GTGT
 • Tự động phân bổ chi phí BQLDA
 • Tự động quyết toán dự án

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA P – ANA 7.0

Quản lý ngân sách

 • Lập tổng dự toán đã được phê duyệt của dự án, tổng dự toán được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo từng nguồn vốn và các khoản mục chi phí, tính chất phí.
 • Lập kế hoạch vốn về kinh phí được phân bổ trong năm tài chính theo thông báo ngân sách được giao của cơ quan cấp ngân sách. Kế hoạch được lập chi tiết cho từng hạng mục công trình của dự án, theo từng nguồn vốn và các khoản mục chi phí, tính chất phí.

Quản lý dự án

 • Quản lý chi tiết nhóm dự án, tên dự án.
 • Ngày khởi công, ngày kết thúc
 • Tổng dự toán, chi phí đầu tư, kế hoạch thực hiện theo từng năm.

Quản lý nguồn vốn

 • Quản lý chi tiết vồn đầu tư theo nhiều nguồn khác nhau (Vốn trong nước, vốn ngoài nước, vốn vay, vốn đối ứng, v.v..)

Quản lý chi phí đầu tư

 • Quản lý chi tiết chi phí đầu tư theo từng dự án, nguồn vốn, nhà thầu, theo các nhóm khoản mục chi phí đầu tư: xây lắp thiết bị khác.

Quản lý khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân và công nợ nhà thầu theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình,…

 • Quá trình thự hiện đầu tư được theo dõi chặt chẽ từ bước tạm ứng vốn đầu tư cho nhà thầu đến các bước xác nhận khối lượng hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành & quyết toán vốn đầu tư theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng
 • Ghi nhận khối lượng hoàn thành
 • Thu hồi các khoản tạm ứng
 • Thanh toán vốn cho nhà thầu
 • Đối chiếu tình hình sử dụng vốn với Kho bạc

Quản lý luỹ kế khởi công

 • Giúp kế toán theo dõi từng khoản mục chi phí và tính chất phí của các công trình, hạng mục công trình đang dang dở đến thời điểm nhập số dư

Quản lý thu chi tiền mặt tại quỹ

 • Số dư quỹ tiền mặt được phản ánh tại mọi thời điểm, theo từng khoản mục chi phí, tính chất phí, nguồn vốn được cấp.
 • Số dư quỹ được hiển thị ngay trên màn hình nhập liệu giúp cho kế toán có quyết định nhanh chóng, chính xác khi lập chứng từ.

Quản lý tiền gửi theo từng tài khoản

 • Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng dự án, khoản mục chi phí,…

Kế toán

 • Cho phép bạn thực hiện tất cả những giao dịch có hạch toán kế toán, đầy đủ các nghiệp vụ về thu tiền mặt, chi tiền mặt, giấy báo có, báo nợ, giấy rút vốn đầu tư, giấy thanh toán tạm ứng vốn đầu tư, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, ủy nhiệm chi… Các mẫu biểu, chứng từ đều được thiết kế định dạng, hình thức tuân thủ theo quy định của Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại và yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.
 • P – ANA 7.0 với cấu trúc linh hoạt, cho phép người sử dụng dễ dàng xác định và thay đổi cấu trúc các tài khoản, thực hiện những bút toán kết chuyển, quản lí trạng thái tài khoản: đóng, mở, khóa, khóa tạm thời… đáp ứng toàn bộ nhu cầu quản lí của đơn vị.

Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp

 • Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp: bình quân theo kỳ, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh,…

Tự động tính khấu hao TSCĐ

 • Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, tự động các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán. Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán. P - ANA tự động tính khấu hao bám sát theo thông tư 162 năm 2014 của Bộ tài chính, từ đó tính ra giá trị còn lại của từng tài sản

Kế toán thuế GTGT

 • Lập bảng kê thuế đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…
 • Hạch toán đa tiền tệ
 • Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Ngoại tệ.

Tìm kiếm chứng từ thuận tiện, dễ dàng

 • Tìm kiếm chứng từ theo nhiều điều kiện khác nhau: số chứng từ, ngày chứng từ, TK Nợ, TK Có, nguồn vốn, dự án, khoản mục chi phí,…Từ kết quả tìm kiếm, cho phép truy vấn ngược đến chứng từ gốc

Báo cáo nhanh, chính xác

 • Phân hệ Báo cáo được thiết kế theo hệ thống mở, cho phép người sử dụng tự sửa đổi, bổ sung nội dung bảng biểu, công thức tính cho phù hợp với các quy định hiện hành. Hệ thống mẫu biểu tuân thủ, bám sát theo các quy định liên quan của Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • P – ANA 7.0 cập nhật, đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu về báo cáo cho các nhà tài trợ (WB, ABD…), kết xuất báo cáo quy đổi song song theo nhiều loại đồng tiền: VNĐ và ngoại tệ của nhà tài trợ, tỉ giá được tính theo tỉ giá hạch toán trên từng chứng từ, hoặc tự động cập nhật tỷ giá theo hiệp định tài trợ. Báo cáo công nợ phân tích chi tiết phân tích chi tiết theo từng dự án, từng hợp đồng, từng nhà cung cấp, từng công trình hạng mục.
 • Đặc biệt phần mềm hỗ trợ hoàn hảo cho mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ công ty con với chức năng chuyển dữ liệu từ cấp dưới lên cấp trên, mặt khác cũng cho phép cấp trên lấy dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc, hoặc kết nối dữ liệu từ xa đối với những đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc cách xa về địa lý.  
 • P – ANA 7.0 hỗ trợ người sử dụng in các mẫu báo cáo theo những mốc thời gian khác nhau: từ ngày đến ngày, tháng, quý, năm… in báo cáo theo từng tài khoản kế toán, từng loại tiền… phần mềm cho phép chuyển sổ sách và các loại báo cáo ra nhiều định dạnh khác nhau như Excel, PDF, Excel… tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Khả năng bảo mật cao

 • Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng. Cho phép một người sử dụng có một hoặc đồng thời các quyền thêm, sửa, xoá, in, export và cập nhật dữ liệu.
 • Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm nên theo dõi được số liệu dự án kéo dài qua nhiều năm.

Đa người dùng

 • Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET

(Bộ cài sẽ được gửi về địa chỉ email)
Chưa được kiểm tra

Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET