Báo cáo tài chính ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?

Báo cáo tài chính của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định cụ thể tại thông tư 79/2019/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính

Các đơn vị sau khi kết thúc kỳ kế toán năm phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.

1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và lường tiền từ các hoạt động của đơn vị.

2. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật, là thông tin cơ sở để tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính.

a. Nguyên tắc:

Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo trước cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp tho quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị kế toán, Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

b. Yêu cầu

Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cạc trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chi tiêu báo cáo, trình bày theo biểu mẫu quy định về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ tất cả các hoạt động phát sinh trong năm của đơn vị.

Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.

4. Kỳ lặp và thời hạn nộp báo cáo tài chính

Đơn vị phải lập báo cáo tài chính vào thời điểm của kỳ kế toán năm theo quy định của luật kế toán.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (chi tiết nơi nhận báo cáo theo phụ lục số 05 – Hệ thống báo cáo tài chính kèm theo thông tư này) hoặc đơn vị cáp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kế thúc kỳ kế toán theo quy định của pháp luật.

5. Công khai báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.

6. Đơn vị không phải lập “Báo cáo bổ sung thông tin tài chính” (Mẫu số B01/BSTT) theo quy định tại thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của bộ tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

7. Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo tài chính nêu tại phụ lục số 05”Hệ thống báo cáo tài chính” kèm theo thông tư này.

ANA cung cấp phần mềm kế toán đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ phù hợp với các chế độ kế toán, chứng từ, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính của bộ tài chính quy định.

 

>> Phần mềm kế toán online

>> Phần mềm kế toán doanh nghiệp