Chi phí tiếp khách hợp lý của doanh nghiệp

Trong kinh doanh luôn hoạt động các mối quan hệ. Chi phí tiếp khách là một phần không thể thiếu cho mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy là một nhân viên kế toán cần phải nắm dõ được loại chi phí này. Hôm nay ANA sẽ cùng các bạn tim hiểu chi tiết về chi phí tiếp khách.

Căn cứ pháp lý

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi các luật về thuế năm 2014

Nghi định 146/2017/NĐ – CP V/v sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 100/26/NĐ/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của chính phủ.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC V/v hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy dihdj và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập Doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC V/v hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại hội nghị số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghi định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của bộ tài chính.

Công văn số 2785/TCT-CS V/v giới thiệu nội dung mới của thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Thông tư 25/2018/TT-BTC V/v Hướng dẫn nghị định số 146/2017 ngày 15/12/2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của bộ tài chính

Điều kiên để chi phí tiếp khách được chấp nhận là hợp lý

Chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hồ sơ chứng từ hợp lý

Hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách hợp lý:

 • không chỉ có mỗi hóa đơn chứng từ mà còn phải đầy đủ nhiều yếu tố như:
 • Làm dõ mời ai? Cho hợp đồng kinh tế bán ra như nào, đơn hàng nào?
 • Kế hoạch, đề xuất và quyết định phê duyệt của ban giám đốc.
 • Thư mời, giấy mời khách hàng tham dự, xác nhận của bên được mời? ai đại diện.
 • Danh sách mời những ai? Tổ chức nào?
 • Đặt phòng chuẩn bị nơi ở cho khách, kèm theo danh sách.

Thủ tục kê khai  

 • Hóa đơn thanh toán và oder đi kèm ( dưới dạng không có hợp đồng kinh tế hoặc phiếu đặt dịch vụ) hoặc bảng kê chi tiết món ăn.
 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.
 • Phiếu xác nhận dịch vụ, hoặc hợp đồng kinh tế nếu khách đặt trước.
 • Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Phiếu thu tiền nếu thanh toán ngay tiền mặt,

Có thể các bạn quan tâm về các phần mềm của ANA

Phần mềm kế toán online

phần mềm kế toán doanh nghiệp

phần mềm bán hàng