Đào tạo, tập huấn phần mềm Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh ANA - Fund 2.0 [15-05-2018]

Một số hình ảnh đào tạo, tập huấn phần mềm Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh ANA - Fund 2.0 ngày 15-05-2018

Tập huấn quỹ phụ nữ Trà Vinh

                                         Hình 1.1 - Một số hình ảnh cán bộ ANA đào tạo, tập huấn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Tập huấn quỹ phụ nữ Trà Vinh

                                        Hình 1.2 - Một số hình ảnh cán bộ ANA đào tạo, tập huấn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Tập huấn quỹ phụ nữ Trà Vinh

                                        Hình 1.3 - Một số hình ảnh cán bộ ANA đào tạo, tập huấn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Tập huấn quỹ phụ nữ Trà Vinh

                                      Hình 1.4 - Một số hình ảnh cán bộ ANA đào tạo, tập huấn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Tập huấn quỹ phụ nữ Trà Vinh

                                          Hình 1.4 - Một số hình ảnh cán bộ ANA đào tạo, tập huấn Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Trích nguồn từ: (pv: tuanmv)