Sai sót trong hố sơ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trong quá trình kê khái thuế, không ít doanh nghiệp gặp phải những sai sót. Để xử lý những sai sót đấy thì doanh nghiệp cần phải làm gì?

Thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Sau khi hết hạn nộp, doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót.

Hồ sơ bổ sung kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế gồm:

 • Tờ khai thuế của ký tính thuế bị sai đã được bổ sung, điều chỉnh
 • Tài liệu giải thích số liệu trong bản giải tình bổ sung, điều chỉnh
 • Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh ( mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC) trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh trênh lệch tiền thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung

Doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, Phải trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp

 Các trường hợp phải thực hiện kê hai thuế bổ sung và cách xử lý

1. Doanh nghiệp (DN) khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế để nghị hoàn.

Cách xử lý:

            Doanh nghiệp lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh

            Gửi tài liệu kèm theo

2. DN bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp

Cách xử lý:

 • DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
 • Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

3. DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp

Cách xử lý:

 • DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp Ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

4. DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

Cách xử lý:

 • DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

5. DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

Cách xử lý:

 • Trường hợp Doang nghiệp chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
 •  Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.
 • Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày DN kê khai bổ sung.
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho Doanh nghiệp.

6. DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót

Cách xử lý:

 • DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
 • Đồng thời phải khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

7. DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót

Cách xử lý:

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ khai bổ sung và khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
 • Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế khai điều chỉnh như trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp (nêu trên).

8. DN được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn

Cách xử lý:

 • DN lập hồ sơ khai bổ sung, đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

ANA cung cấp phần mềm kế toán giảm thiểu những sai soát khi kê khai thuế, với những tính năng vượt trội, ANA đang là công ty được nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tin dùng, các bạn có thể tìm hiểu thêm về một số phần mềm ANA