Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020

tiêu chí đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ nghị định 39/2018/NĐ hướng dẫn các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy các tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như chính sách pháp lý liên quan đến doanh nghiệp sẽ được ANA nêu cụ thể dưới đây:

1 Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí trên để đánh giá chính xác quy mô của DN >> từ đó lựa chọn cho mình chế độ kế toán phù hợp, cụ thể:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng ché độ kế toán theo thông tư 132
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133
  • Doanh nghiệp lớn áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 hoặc 200. Doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng thông tư 200 phải thông báo với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

2. Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Với doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Với daonh nghiệp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp vừa và nhỏ dc xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

3. Xác định số lao động tham gia đóng BHXH

Doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho só tháng hoạt động.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.

4. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng nguồn vốn được xác định được thể hiện bằng báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiêp nộp cho cơ quan thuế.

Với doanh nghiệp mới hoạt động dưới 1 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề mà doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm, tổng nguồn vốn đượ xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

5. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu hàng hóa, cung cấp dịch vụ dựa trên báo cáo tài chính của năm trước liền kế mà doanh  nghiệp nộp cơ quan thuế

Với doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm hoặc tên 1 năm chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định như trên

>> Phần mềm kế toán online

>> Các nội dung mới nhất của luật thuế 2020

>> Phần mềm quản lý trường học

>>Phần mềm thu học phí