Phần mềm quản lý ngành khoa học & công nghệ

I. Tính cấp thiết

Thông tin KH&CN là nguồn lực đầu vào quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần phát triển KT-XH của đất nước. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc phát triển thông tin KH&CN tại các cơ quan, tổ chức đã có sự thay đổi lớn, từ mô hình xuất bản nguồn tin khoa học tới phương thức khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin. Sự đóng góp của hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo ở các địa phương là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp đột phá trong phát triển triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

Hiện nay, việc phát triển thông tin KH&CN đã được các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương quan tâm và coi trọng, Cụ thể như Bộ KH&CN đã xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN Quốc gia và đang được lưu trữ tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Nguồn CSDL này được xây dựng và cập nhật từ năm 1987, bao gồm: CSDL tài liệu KH&CN Việt Nam (trên 170.000 bản ghi), CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam (trên 20.000 bản ghi), cơ sở dữ liệu SCITEC (trên 340.000 bài báo khoa học), cơ sở dữ liệu VNDOC (trên 22.000 bản ghi các kỷ yếu, tài liệu hội thảo…). Tuy nhiên, dữ liệu KH&CN tại các tỉnh, thành phố chưa được xây dựng và đồng bộ, dẫn đến nguồn thông tin KH&CN cấp cơ sở còn manh mún, phân tán, gây hạn chế cho các cơ quan quản lý, tổ chức và người dân trong việc tra cứu và tìm kiếm thông tin KH&CN.

II. Mục tiêu

Xây dựng được hệ thống CSDL và hệ thống phần mềm đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin KH&CN, nhằm phục vụ phát triển KT-XH tỉnh.

Xây dựng được hệ thống CSDL khoa học công nghệ đáp ứng công tác quản lý và cung cấp thông tin lĩnh vực chuyên ngành KH&CN như: hệ thống văn bản; các nhiệm vụ KH&CN; an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, công nghệ đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý khoa học công nghệ cấp huyện, tiềm lực khoa học công nghệ

Xây dựng được Cổng thông tin và hệ thống các module chức năng phần mềm đáp ứng tối đa yêu cầu cập nhật, hiệu chỉnh, xóa, thống kê, chia sẻ thông tin từ các CSDL khoa học và công nghệ.

Nâng cao được khả năng tiếp cận và ứng dụng KH&CN của các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Phần mềm Quản lý đề tài dự án có thể chạy Online hoặc Offline tùy theo từng đơn vị yêu cầu.

Có các chức năng:

- Quản lý đề tài dự án:

 + Danh sách đăng ký 

 + Danh sách được phê duyệt

 + Gia hạn đề tài

 + Dừng đề tài

 + Báo cáo giữ kỳ

 + Quyết toán chi phí

 + Nghiệm thu

 + Đăng ký kết quả

 + Giao nộp sản phẩm

 + Tặng thưởng

 + Thẩm định kết quả

- Danh mục:

 + Chương trình

 + Loại hình

 + Nguồn kinh phí

 + Tổ chức

 + Cá nhân

- Báo cáo:

 + Báo cáo đề tài

- Hệ thống:

 + Người sử dụng

 + Phân quyền

- Thống kê:

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm quản lý ngành khoa học & công nghệ

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra