Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET

Phần mềm Kế toán dự án P-ANA7.0 được thiết kể để quản lý chi tiết theo từng nguồn, từng tiểu dự án thành phần. Phần mềm hỗ trợ người sử dụng lên được các báo cáo giải ngân, đơn rút vốn, các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ. Hệ thống sổ sách, báo biểu kế toán phong phú và đa dạng, trình bày đẹp và cho phép khai thác được hầu hết tất cả các thông tin theo yêu cầu của công tác quản lý Tài chính – Kế toán vào bất cứ lúc nào mà bạn cần, đáp ứng tốt các yêu cầu về công tác quản lý tài chính kế toán theo hệ thống kế toán dự án.

P – ANA 7.0 là bộ sản phẩm ứng dụng đặc thù trong công tác quản lý tài chính kế toán cho các Ban quản lý Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới WB; Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB; liên minh Châu Âu EU; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tài trợ mà hiện nay sản phẩm đang được lựa chọn sử dụng tại các đơn vị: Ban QLDA Hỗ trợ Y tế Dự phòng; Ban QLDA Hỗ trợ Y tế Bắc Trung Bộ; Ban QLDA Phát triển du lịch tiểu vùng Sông Mê kông; Ban quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu long (6 tỉnh); Ban QLDA Hỗ trợ năng lực Ngành thanh tra, Ban QLDA Nored, Ban quản lý dự án y tế cơ sở …

Phần mềm kế toán P-ANA 7.0 được thiết lập phù hợp với những quy định của Chính phủ Việt nam gồm:

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
 • Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
 • Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
 • Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài Chính về Quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 • Thông tư  số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 • Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước;
 • Báo cáo quản lý thanh toán vốn đầu tư theo thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016
 • Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2013 về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nhà nước và Nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).
 • Thông tư số 162/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ  chức có sử dụng  ngân sách nhà nước
 • Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước 

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM:

  • Các biểu mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
  • Đáp ứng yêu cầu về kế toán tài chính cũng như yêu cầu về quản lý đặc thù của Quý đơn vị.
  • Cho phép cập nhật, lưu trữ các thông tin theo các yêu cầu về quản lý tài chính kế toán.
  • Quản lý nhiều nguồn vốn: nguồn đối ứng, nguồn ODA, nguồn khác…..
  • Cho phép quản lý theo hoạt động đầu ra của nhà tài trợ, lên các báo cáo theo nhà tài trợ
  • Báo cáo được thể hiện nhiều đồng tiền khác nhau: VND, USD, JPY, EURO….
  • Quản lý đồng tiền theo từng nguồn khác nhau
  • Quản lý nhiều đơn vị trực thuộc trên cùng 1 phần mềm
  • Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, phải trả, chi phí phát sinh được xác định tức thời ngay sau khi nhập liệu
  • Tự động hoặc cho phép người dùng thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển.
  • Cho phép duy trì hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán bằng hai đồng tiền Việt Nam (VNĐ) và đô la Mỹ (USD)
  • Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể xem hoặc in hoặc kết xuất ra EXCEL.
  • Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel với đầy đủ mẫu biểu và định dạng, phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan cấp trên cũng như trợ giúp cho việc quản trị công tác tài chính kế toán tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác
  • Đặc biệt, chương trình cho phép kết xuất hệ thống báo biểu ra Excel theo khuôn dạng đã định sẵn giúp người sử dụng có thể thay đổi, chỉnh sửa báo biểu một cách thuận tiện.
  • Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (mạng LAN, WAN)
  • Chương trình phân quyền sử dụng các chức năng, có chế độ ghi nhật ký sử dụng chương trình nhằm phát hiện sai sót và kiểm soát được luồng thông tin.

CÁC TÍNH NĂNG VỀ NGHIỆP VỤ:

  • Quản lý tổng dự toán và kế hoạch vốn
  • Kế toán kho bạc
  • Quản lý tình hình giải ngân và thực hiện dự án
  • Quản lý chi tiết dự án, Công trình và Hạng mục công trình
  • Quản lý chi tiết nguồn vốn 
  • Quản lý và giám sát tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân cho các nhà thầu
  • Theo dõi và kiếm soát khối lượng thực hiện theo từng giai đoạn
  • Quản lý chi phí BQLDA theo từng nhóm chi phí
  • Quản lý tiền mặt tại quỹ
  • Quản lý tiền gửi ngân hàng
  • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
  • Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
  • Quản lý TSCĐ và tài sản hình thành qua đầu tư
  • Quản lý danh mục hợp đồng
  • Quản lý thuế GTGT
  • Tự động phân bổ chi phí BQLDA
  • Tự động quyết toán dự án
  • Quản lý nhiều đơn vị trực thuộc: Đối với các đơn vị có nhiều đơn vị cấp dưới
  • Giao diện màn hình để nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu một cách đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng, cho phép nhập các thông tin theo biểu mẫu xác lập đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin;
  • Giao diện có các thực đơn, màn hình được tiếng Việt hoá, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ và có hệ thống trợ giúp.
  • Hình thức kế toán có thể áp dụng hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký sổ cái.
  • Cho phép cập nhật, lưu trữ các thông tin theo các yêu cầu về quản lý tài chính kế toán.
  • Cho phép quản lý nhiều loại khoản, có thể mở chi tiết các loại khoản theo nhu cầu quản lý
  • Cho phép quản lý nhiều nguồn, có thể mở chi tiết các nguồn theo nhu cầu quản lý
  • Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, phải trả, chi phí phát sinh được xác định tức thời ngay sau khi nhập liệu
  • Tự động hoặc cho phép người dùng thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển.
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu đa tiền tệ, tự động xử lý chênh lệch tỷgiá và cho phép duy trì hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán bằng hai đồng tiền Việt Nam (VNĐ) và đô la Mỹ (USD).
  • Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể xem hoặc in hoặc kết xuất ra EXCEL.
  • Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel với đầy đủ mẫu biểu và định dạng, phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan cấp trên cũng như trợ giúp cho việc quản trị công tác tài chính kế toán tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác. Đặc biệt, chương trình cho phép kết xuất hệ thống báo biểu ra Excel theo khuôn dạng đã định sẵn giúp người sử dụng có thể thay đổi, chỉnh sửa báo biểu một cách thuận tiện.
  • Có chức năng kết xuất chứng từ lên dịch vụ công của kho bạc nhà nước
  • Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (mạng LAN, WAN)
  • Chương trình phân quyền sử dụng các chức năng, có chế độ ghi nhật ký sử dụng chương trình nhằm phát hiện sai sót và kiểm soát được luồng thông tin.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm kế toán Dự án P-ANA 7.0.NET

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra