PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ

  • Quản lý chi tiết, đầy đủ các thông tin của 1 học sinh: Lớp học, năm vào trường, thông tin lý lịch, thuộc đối tượng miễn giảm hay không miễn giảm, con quân nhân…
  • Quản lý theo dõi chặt chẽ công nợ các khoản học phí phải nộp của học sinh: Thông tin cụ thể và chi tiết theo từng học sinh trong năm học phải nộp các khoản phí nào theo tháng khoản nào nộp cả năm       
  • Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của từng học sinh, xuất biên lai phản ánh thu tiền  từ đó thống kê chính xác các khoản đã nộp, các khoản chưa nộp và nộp chưa đủ của từng học sinh, tổng hợp theo lớp và toàn trường
  • Chức năng xuất gửi thông báo công nợ học phí đến từng phụ huynh học sinh qua hình thức gửi mail hoặc in thông báo.
  • Bổ sung phân hệ quản lý thu chi tiền mặt tiền gửi ngân hàng
  • Quản lý về việc nhập và cấp trang phục vật tư văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh
  • Phân hệ quản trị giúp quản lý phân quyền cho từng user sử dụng một cách chặt chẽ, lưu nhật ký sử dụng phần mềm

 

Đăng ký dùng thử phần mềm PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra