Dự án Quỹ toàn cầu cục AIDS tại Nha Trang

Một số hình ảnh tập huấn tại Dự án quỹ toàn cầu cục AIDS tại Nha Trang

 

 

 

 

Trích nguồn từ: (ana)