Hạch toán chi tiết hoạt động thu học phí tại các trường học

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017. Hướng dẫn hoạch toán chi tiết hoạt động thu học phí và sử dụng nguồn thu học phí phát sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

hạch toàn thu học phí

Hạch toán thu học phí theo thông tư 107/2017/TT –BTC

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 531: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: sử dụng tài khoản này để hạch toán các khoản thu học phí và các khoản thu từ cấp bù miễn, giảm học phí theo quy định.

Tài khoản 154: Chi phí SKKD, dịch vụ dở dang để hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động thu học phí.

Tìa khoản 632: Tập hợp giá vốn của hoạt động đào tạo hoàn thành trong kỳ.

Tài khoản 642: Chi phí quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng tài khoản 642 để tập hợp các khoản chi phí quản lý chung liên quan đến hoạt động đào tạo từ nguồn thu học phí phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 652: Hạch toán các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động phát sinh chi phí chưa thể xác định cụ thể đối tượng chịu chi phí.

Tài khoản 008: Hạch toán dự toán được giao và rút sự toán thu cấp bù miễn giảm học phí theo quy định

>> Phần mềm quản lý học phí

>> Phần mềm kế toán online

Nguyên tắc hạch toán thu học phí

Học phí là khoản thu dịch vụ đào tạo của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Do đó, các khoản thu học phí vào thu hoạt động dịch vụ của đơn vị.

Số tiền thu được đơn vị thực hiện trích lập tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành.

Căn cứ Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/08/2018 của bộ tài chính, đơn vị sử dụng tối thiểu 40% số tiền thu học phí để cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số tiền thu học phí. ( gồm cả kinh phí được nhà nước trợ cấp)

Khi rút dự toán cấp bù miễn, giảm học phí, đơn vị hạch toán vào doanh thu hoạt động đào tạo ( TK 531), đồng thời hạch toán sử dụng dự toán trên tài khoản 008 – dự toán chi tiết hoạt động.

Đối với các chi phí trực tiếp từ nguồn học phí vào các hoạt động đào tạo đơn vị hạch toán vào tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh.

Cuối kỳ xác định chi phí tương ứng với dịch vụ hoàn thành trong kỳ để chuyển vào tài khoản 632 – giá vốn hàng bán.

Khoản chi phí từ hoạt động đào tạo từ nguồn thu học phí đơn vị hạch toán vào tài khoản 642 – chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản chi phí liên quan đến nhiều hoạt động khác như: Hoạt động sự nghiệp, hoạt động đào tạo…phát sinh mà ko thể xác định cụ thể, rõ ràng cho từng hạng mục sử dụng hạch toàn vào tài khoản 652 – Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí.

Việc phân loại khoản chi phí cho từng khoản mục vào chi phí hoạt động đào tạo được thực hiện theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

>> Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán

>> Luật quản lý thuế 38/2019/QH14