Phần mềm kế toán chủ đầu tư áp dụng thông tư 79/2019/TT-BTC

Phần mềm kế toán chủ đầu tư PMU – ANA 7.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ kế toán, quản lý. Phần mềm phù hợp với các đơn vị hạch toán và quản lý tài chính kế toán tuân thủ thông tư 79/2019/TT-BTC.

phần mềm kế toán chủ đầu tư

Đặc điểm nổi bật của Phần mềm kế toán chủ đầu tư PMU- ANA 7.0

Phần mềm hỗ trợ hoàn hảo cho mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ công ty con với chức năng chuyển dữ liệu từ cấp dưới lên cấp trên, mặt khác cũng cho phép cấp trên lấy dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc, hoặc kết nối dữ liệu từ xa đối với những đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc cách xa về địa lý. 

Dưới đây là điểm nổi bật của phần mềm kế toán chủ đầu tư:

 • Quản lý dự án

Quản lý chi tiết nhóm dự án, tên dự án

Ngày khởi công, ngày kết thúc

Tổng dự toán, chi phí đầu tư, kế hoạch thực hiện theo từng năm

 • Quản lý ngân sách nguồn vốn

Lập tổng dự toán được phê duyệt theo dự án

Tổng dự toán được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo nguồn vốn và các khoản mục chi phí

Lập kế hoạch vốn về kinh phí được bổ trong năm tài chính theo báo cáo ngân sách được giao của cơ quan cấp ngân sách.

Kế hoạch được lập chi tiết cho từng hạng mục công trình của dự án, theo từng nguồn vốn và các khoản mục chi phí, tính chất phí.

Quản lý chi tiết vốn đầu tư theo nhiều nguồn khác nhau.

 • Quản lý chi phí đầu tư

Quản lý chi tiết chi phí theo:

Theo từng dự án

Theo nguồn vốn, nhà thầu

Theo các nhóm khoản mục chi phí đầu tư, xây lăp thiết bị khác.

 • Quản lý theo khối lượng thực hiện

Qua trình thực hiện đầu tư được theo dõi chặt chẽ từ bước tạm ứng vốn đầu tư cho nhà thầu đến bước xác nhận khối lượng hoàn thành.

Tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng

Ghi nhận khối lượng hoàn thành

Thu hồi các khoản tạm ứng

Đối chiếu tình hình sử dụng vốn với kho bạc

 • Kế toán

Phần mềm kế toán chủ đầu tư PMU – ANA 7.0 thực hiện tất cả các giao dịch có hạch toán kế toán, đầy đủ các nghiệp vụ về thu chi, tạm ứng, ủy nhiệm chi … các mẫu biểu, chứng từ được thiết kế định dạng tuân thủ theo quy định của bộ tài chính.

 • Tự động tính khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, tự động các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán. Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán. PMU - ANA tự động tính khấu hao bám sát theo thông tư 162 năm 2014 của Bộ tài chính, từ đó tính ra giá trị còn lại của từng tài sản

 • Kế toán thuế GTGT

Lập bảng kê thuế đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…

 • Hạch toán đa tiền tệ

Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Ngoại tệ.

 • Tìm kiếm chứng từ thuận tiện, dễ dàng

Tìm kiếm chứng từ theo nhiều điều kiện khác nhau: số chứng từ, ngày chứng từ, TK Nợ, TK Có, nguồn vốn, dự án, khoản mục chi phí,…Từ kết quả tìm kiếm, cho phép truy vấn ngược đến chứng từ gốc

 • Báo cáo nhanh, chính xác

Phân hệ Báo cáo được thiết kế theo hệ thống mở, cho phép người sử dụng tự sửa đổi, bổ sung nội dung bảng biểu, công thức tính cho phù hợp với các quy định hiện hành. Hệ thống mẫu biểu tuân thủ, bám sát theo các quy định liên quan của Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

PMU – ANA 7.0 cập nhật, đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu về báo cáo cho các nhà tài trợ (WB, ABD…), kết xuất báo cáo quy đổi song song theo nhiều loại đồng tiền: VNĐ và ngoại tệ của nhà tài trợ, tỉ giá được tính theo tỉ giá hạch toán trên từng chứng từ, hoặc tự động cập nhật tỷ giá theo hiệp định tài trợ. Báo cáo công nợ phân tích chi tiết phân tích chi tiết theo từng dự án, từng hợp đồng, từng nhà cung cấp, từng công trình hạng mục.

Đặc biệt phần mềm hỗ trợ hoàn hảo cho mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ công ty con với chức năng chuyển dữ liệu từ cấp dưới lên cấp trên, mặt khác cũng cho phép cấp trên lấy dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc, hoặc kết nối dữ liệu từ xa đối với những đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc cách xa về địa lý.  

PMU – ANA 7.0 hỗ trợ người sử dụng in các mẫu báo cáo theo những mốc thời gian khác nhau: từ ngày đến ngày, tháng, quý, năm… in báo cáo theo từng tài khoản kế toán, từng loại tiền… phần mềm cho phép chuyển sổ sách và các loại báo cáo ra nhiều định dạnh khác nhau như Excel, PDF, Excel… tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

 • Khả năng bảo mật cao

Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng. Cho phép một người sử dụng có một hoặc đồng thời các quyền thêm, sửa, xoá, in, export và cập nhật dữ liệu.

Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm nên theo dõi được số liệu dự án kéo dài qua nhiều năm.

 • Đa người dùng

Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng

Chức năng chính của phần mềm kế toán chủ đầu tư

 • Quản lý chi tiết các nguồn vốn được cấp phát cho các dự án, công trình, hạng mục công trình…
 • Quản lý các dự án, công trình, hạng mục công trình, các chi phí phát sinh liên quan tới từng công trình trong kỳ kế toán theo các khoản mục chi phí.
 • Hạch toán chi phí cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Quản lý nguồn vốn được cấp phát ở các đơn vị chủ đầu tư theo con số luỹ kế từ ngày khởi công cho đến ngày kết thúc.
 • Quản lý công nợ của các nhà thầu, theo dõi công nợ theo gói thầu, công trình xây dựng, hạn thanh toán, quản lý chi tiết các khoản đặt cọc của các nhà thầu.
 • Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, được cấp phát cho từng dự án công trình, theo dõi chi tiết theo số lượng giá cả các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho, Theo dõi nhập xuất vật tư, điều chuyển, phân bổ vật tư cho sản xuất, Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan…,
 • Chương trình tự động phân bổ chi phí ban quản lý dự án cho từng hạng mục công trình, Đơn vị có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho phù hợp với tình hình công viêc tại BQLDA.
 • Quyết toán từng dự án công trình hoàn thành bàn giao theo từng khoản mục chi phí.
 • Quản lý và theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, các khoản chi phí Ban quản lý dự án. Thực hiện các bút toán điều chỉnh khấu hao, chi phí, công nợ cuối kỳ.

CÁC TÍNH NĂNG VỀ NGHIỆP VỤ

 • Quản lý tổng dự toán và kế hoạch vốn
 • Kế toán kho bạc
 • Quản lý tình hình giải ngân và thực hiện dự án
 • Quản lý chi tiết dự án, Công trình và Hạng mục công trình
 • Quản lý chi tiết nguồn vốn 
 • Quản lý và giám sát tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân cho các nhà thầu
 • Theo dõi và kiếm soát  khối lượng thực hiện theo từng giai đoạn
 • Quản lý chi phí BQLDA theo từng nhóm chi phí
 • Quản lý tiền mặt tại quỹ
 • Quản lý tiền gửi ngân hàng
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
 • Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
 • Quản lý TSCĐ và tài sản hình thành qua đầu tư
 • Quản lý danh mục hợp đồng
 • Quản lý thuế GTGT
 • Tự động phân bổ chi phí BQLDA
 • Tự động quyết toán dự án

Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA

Tel:  024 7.303.8880 / 024 7.303.8881 / 024 7.303.8885

Email: kinhdoanh@anavietnam.vn

>> Phần mềm quản lý nhân sự

>> Phần mềm kế toán online