Những thông tư mà kế toán nên biết

Để làm đúng theo quy định của nhà nước, Kế toán cần phải nắm dõ được các thông tư và chính sách liên quan đến kế toán đang hiện hành.

Thông tư dành cho kế toán

Thông tư kế toán cần biết

1. Thông tư 93/2017/TT-BTC của bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sủa đổi, bổ sung tại thông tư soos119/2014/TT/BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

2. Thông tư 79/2017/TT-BTC của bộ tài chính sửa đổi bổ sung tiết B1 điểm b khoản 4 điều 48 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật quản lý thuế.

3. Thông tư 51/2017/TT-BTC về việc Sửa đổi. bổ sung một số điều vủa thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

4. Thông tư 41/2017/TT-BTC của bộ tài chính Về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

5. Thông tư 37/2017/TT-BTC của bộ tài chính ngày 27 tháng 04 năm 2017 về việc Sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3 năm 2014 của bộ tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015

6. Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của bộ tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

7. Thông tư 20/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngảy 06 tháng 3 năm 2017 V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính)

8. Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017 V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34A, thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hanghf một số điều luật quản lý thuế ( đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC)

9. Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 V/v hướng dẫn về lệ phí Môn bài.

10. Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

11. Thông số 153/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2016 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2014 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại nghi định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định xử phatk vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí , lệ phí, hóa đơn.

12. Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

13. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 V/v Hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.

14. Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 V/v Hướng dẫn về quản lý hoàn thuê giá trị gia tăng.

15. Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ tài chính

16. Thông tư số 84/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nbhaf nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

17. Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2016 V/v Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thắm dò và khai thác dầu khí theo quy định của luật dầu khí.

18. Thông tư số 21/2016/TT-BTC Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

19. Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 V/v sủa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/ TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên.

20. Thông tư 212/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/3015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

21. Thông tư số 193/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng của nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết vè hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng.

22. Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 V/v hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

23. Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 V/v hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Bộ tài chính.

24. Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên của bộ tài chính.

25. Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2015 V/v hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

26. Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 V/v hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

27. Thông tư 92/2015/TT-BTC  ngày 15 tháng 06 năm 2015. Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

28. Thông tư 60/2015/TT-BTC ngày 27 thang 4 năm 2015. V/v Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP về quy định thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường.

29. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015. V/v Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

30. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014. V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

31. Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2014. V/v Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

32. Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2014. V/v Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

33. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng  8 năm 2014. V/v Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

34. Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014 . V/v Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

35. Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 . V/v Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

36. Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 . V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

37. Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 . V/v về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

38. Thông tư 31/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/01/2014. V/v Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

39. Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ tài chính. V/v  Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

40. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của bộ tài chính. V/v Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

41. Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 . V/v Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

42. Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013. V/v ngày 06 tháng 11 năm 2013. V/v hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

43. Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013. V/v Hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

44. Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013. V/v Hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô.

45. Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 20013 . V/v Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

46. Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013. V/v Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

47. Thông tư 30/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2013. V/v Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

48. Thông tư 175/2012/TT-BTC. V/v Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP.

49. Thông tư 159/2012/TT-BTC. V/v Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường.

50. Thông tư 140/2012/TT-BTC. V/v Hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

51. Thông tư 117/2012/TT-BTC. V/v Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

52. Thông tư 76/2012/TT-BTC V/v Quy định chi, mức chi trong hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

53. Thông tư 24/2012/TT-BTC V/v Sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

54. Thông tư 170/2011/TT-BTC V/V Hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

55. Thông tư 154/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

56. Thông tư 152/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường.

57. Thông tư 153/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

58. Thông tư 47/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

59. Thông tư 35/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông.

60. Thông tư 09/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

61. Thông tư 37/2010/TT-BTC V/v Hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

62. Thông tư 20/2010/TT-BTC. V/v Hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân.

63. Thông tư 77/2008/TT-BTC. V/v Hướng dẫn thi hành biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

64. Thông tư 72/2006/TT-BTC. V/v Sửa đổi Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.

65. Thông tư 94/2005/TT-BTC.  V/v Sửa đổi Thông tư 05/2000/TT-BTC hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện.

66. Thông tư 82/2005/TT-BTC hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 161/2005/QĐ-TTg.

67. Thông tư 128/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2003/TT-BTC và Thông tư 88/2004/TT-BTC về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

68. Thông tư 123/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm.

69. Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.

Phần mềm kế toán ANA sẽ luôn cập nhật những thông tư mới nhất giúp kế toán nắm bắt kịp thời các quy định, thông tư nghị định, và các chính sách liên quan đến kế toán hiện hành

Có thế các bạn quan tâm

Phần mềm kế toán online

Phần mềm kế toán sản xuất

Phần mềm bán hàng