Tổng quan chi tiết công việc của kế toán tổng hợp

Rất nhiều người vẫn chưa hiểu và hình dung được công việc của kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì? Sau đây ANA xin mô tả các công việc của người kế toán tổng hợp phải làm trong doanh nghiệp.

I. Công việc của kế toán tổng hợp

1. Công việc hằng ngày

 • Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh
 • Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên vật liệu
 • Thanh toán các khoản công nợ phải thu, phải trả
 • Cân đối các hóa đơn đầu vào và đầu ra sao cho hợp lý
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (nhập-xuất-tồn), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho
 • Lập báo cáo khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

2. Công việc phải làm của một kế toán tổng hợp hằng tháng

 • Cân đối hóa đơn đầu vào đầu ra của tháng
 • Lập các báo cáo NXT, Báo cáo công nợ
 • Tính lương và thực hiện các khoản trích theo lương
 • Lập bảng bổ xung các chi phí trả trước, công cụ dụng cụ
 • Tính và trích khấu hao tài sản cố định
 • Tính giá thành sản phẩm ( đối với công ty sản xuất)
 • Thực hiện các bút kế toán kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh
 • Nộp các BC thuế (nếu công ty khai thuế VAT theo tháng, hạn chốt là 20 ngày sau khi kết thúc tháng)
 • Lập báo cáo khác theo yêu cầu của ban giám đốc

3. Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý

 • Nộp các báo cáo thuế qua mạng hàng quý      
  •  Báo cáo thuế VAT quý
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
  • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân quý
  • Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (lưu ý: báo cáo thu nhập doanh nghiệp tạm tính không nộp qua mạng)
  • Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu Ban giám đốc

4. Công việc làm cuối năm của một kế toán tổng hợp

 • Đây là các bước rất quan trọng vì phải làm báo cáo tài chính năm. Để làm được báo cáo tài chính năm các bạn cần phải làm những công việc sau
 •  Kiểm tra, rà xoát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm báo cáo năm
 •  Lập các báo cáo năm

                        + quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

                        + Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

                        + Báo cáo tài chính năm

 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu ban giám đốc
 • Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước
 • In sổ sách kế toán theo quy định
 • Theo điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC
 • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.
 • Kế toán tổng hợp giữ vai trò rất quan trọng trong sự ổn định và phát triển của một công ty.

II. Những tiêu chuẩn của một nhân viên kế toán tổng hợp

 • Hướng dẫn, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, có khả năng tổng hợp cà hướng dẫn
 • Sử dụng tin học văn phòng thành thạo và phần mềm kế toán
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao chính xác theo đúng quy trình
 • Báo cáo các khoản vay ngắn hạn và dài hạn được lập theo quy định
 • Có kế hoạch báo cáo công việc được giao theo đúng thời gian quy định
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán
 • Chịu trách nhiệm sử dụng và khai tác hiệu quả phần mềm kế toán
 • Trên đây là những công việc của một kế toán tổng hợp mà ANA xin chia sẻ đến các bạn, mong sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong công việc của mình.

Có thể các bạn quan tâm các phần mêm kế toán 

Phần mềm kế toán online

Phần mềm kế toán doanh nghiệp